Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том IV

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Доклади от третата научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“

Габрово, 6-7 октомври 2016 г.

 

Живко Жеков  
Одрисите и Хемус VI—IV в. пр. Xр. 11

Момчил Младенов  
Двама византийски императори под стените на Ловеч 20

Александър Златанов  
Локализиране на границите на Карлово според Вакфието на Карлъзаде Лала бей от 1496 г. 27

Невена Неделчева  
Конфесионални общности и религиозност в два предбалкански региона (Герлово и Тозлука) през XVI век 39

Румен Ковачев, Даниела Цонева  
Характеристика на демографското развитие и именната система на жителите на Габрово в края на XVII век 53

Мирослав Тошев  
Материали за цените на различни видове храни, добитък и стоки в град Осман пазар и Османпазарско през XVI – XIX век 82

Гергана Георгиева  
Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи 92

Ирена Узунова  
За строежа на габровската гимназиална сграда по документи от РИМ – Габрово и НМО – Габрово 110

Теодор Тончев  
Ловеч и Ловчанска каза в светлината на османо-турски документи (1865-1877 г.) 122

Вела Лазарова  
Генерал-лейтенант Никола Рясков (1856-1917 г.). Видният деец със заслуги за развитие на тежката артилерия 152

Драгомир Георгиев  
Генерал-лейтенант Марин Д. Енчевич – живот и дело 160

Петко Cm. Петков  
За старопланинските върхове „Свети Никола“ и Шипка (или как политиката трайно обърква историята и географията и пречи на културния туризъм) 167

Димитър Христов  
Черти от стопанския живот на Карлово през XIX и XX век 226

Катя Митова-Ганева  
Паркостроителството в следосвобожденско Търново 248

Петър Тоцев  
Габрово и фабричният туризъм 256

Иван Христов  
Печат на Гайтанджийско Анонимно Дружество „Успех“ – Габрово 260

Даниела Вичкова  
Честванията на битките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868) в землището на Вишовград 264

Илияна Марчева  
На къмпинг в НРБ: из историята на туризма през втората половина на XX век 271

Венелин Михайлов  
Историографски анализ на икономическите изследвания за Габровска област за периода на 90-те години на XX век 285

Станислава Ботева  
Документално свидетелство за възстановяване на Деня на Независимостта на България в съвременния официален календар 296

Жана Пенчева  
Метосите на Рилския манастир в Старопланинския регион 305

Надя Тошмакова  
Трудовите наративи (в контекста на миграцията) в Северозападна България 322

Камен Дончев  
Остроумието и хуморът на осведомителите от планинските райони на Северозападна България, отразени в сведенията им относно местното обичайно право 327

Павлина Дамянова  
Туристическият потенциал на Соколския манастир, с оглед близостта му до ЕМО „Етър“ – Габрово (проучване от 2015 г.) 337

Венета Георгиева-Козарева  
Личности – творци на историята. 100 години от историята на габровския хумор 344

Иван Постомпиров  
Исторически музей – Габрово, дарител и създател 355

Пенка Петрова, Силвия Стоянова  
Старопланинският регион в обучението по история 360

Паолина Радева  
Компютърно 3D моделиране, реконструкция и визуализация на културно-исторически обекти 366

 

Музейна дейност

2016 – 2017 г.

Георги Димитров  
Представяне на центрове за дигитализация на културното наследство в Регионален исторически музей – Габрово и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ 381

Даниела Цонева  
Изложбената дейност на РИМ – Габрово през 2016 г. 394

Ирена Узунова, Стефка Вуцова  
Културни ценности на месеца в РИМ – Габрово през 2016 година 404

Иван Христов  
Две големи дарения от габровската фамилия Попминкови 410

Кристина Стоянова  
Работа с публика – края на 2016 – средата 2017 г. 413

Николета Маринова  
Една възрожденска къща в съвременния свят 416