Отдели

ДИРЕКТОР
Росен ЙОСИФОВ

Научна група
д-р Ива ИНДЖОВА, главен уредник

Отдел „Археология“
Росен ЙОСИФОВ

Отдел „История на българските земи XV–XIX век“
Катя ГЕЧЕВА-СТОЯНОВА, главен уредник

Отдел „Етнография“
Ирена УЗУНОВА, уредник

Отдел „Нова и най-нова история“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник

Oтдел „Връзки с обществеността“
Радослава БАЛЕВСКА, главен уредник
Ива ХРИСТОВА-ЙОНКОВА, уредник
Илия ДИМОВ, екскурзовод
Бояна СТЕФАНОВА, екскурзовод
Божидара БОГДАНОВА-СТЕФАНОВА, екскурзовод

Отдел „Фондове и научен архив“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник – научен архив
Христинка ШЕПЕЛЕВА, главен уредник, hshepeleva_museumgb@abv.bg
Павлина ГЕОРГИЕВА, уредник

Ателие за консервация и реставрация
Нина ТУРЛАКОВА, реставратор-консерватор

Отдел „Информационни технологии“
Георги ДИМИТРОВ, администратор на информационни системи

Отдел „Счетоводство“
Таня ВЪРБАНОВА, счетоводител
Захаринка АНГЕЛОВА, касиер

Отдел „Поддръжка“
Христофор МАРКОВ, огняр