160 години Габрово град
1959 година

1. Арх. Карл Кандулков, председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (13 април 1959 – 5 март 1966; 6 юли 1971 – 9 юни 1976)

Arch. Karl Kandulkov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council (April 13th, 1959 – March 5th, 1966, July 6th, 1971 – June 9th, 1976)

Архитектор Карл Кандулков, Председатель Исполнительного комитета Городского Народного совета (13 апреля 1959 – 5 марта 1966, 6 июля 1971 – 9 июня 1976)

 

2. Указ за обявяване на Габрово за окръжен град

The Decree declaring Gabrovo a district town

Декрет объявления Габрово окружным городом

 

3. Откриване на ГУМ, 10 май

Opening of the City department store, May 10th

Открытие ГУМ-а, 10 мая

 

4. Създаден Държавен памукотекстилен комбинат „Васил Коларов”, обединил всички памукотекстилни фабрики в Габрово

“Vasil Kolarov” State-owned cotton textile works established, on the basis of all cotton textile factories in Gabrovo

Создан Государственный хлопчато-бумажный комбинат “Васил Коларов”, объединивший хлопчатобумажных фабрик в Габрово

 

5. Създаден ДВТК „Георги Генев” на базата на национализираните 27 вълненотекстилни предприятия в Габрово

“Georgi Genev” State woollen textile works established based on nationalized 27 woollen textile enterprises in Gabrovo

Создан Государственный текстильно-шерстяной комбинат „Георги Генев” на базе национализованных 27 текстильно-шерстяных предприятий в Габрово

 

6. Съборен Габровският девически манастир „Свето Благовещение”

“The Annunciation” nunnery in Gabrovo was demolished

Разрушен Габровский девический монастырь „Святое Благовещение“

 

7. Създаден Окръжен Държавен архив – Габрово, 1 октомври

District State Archives – Gabrovo, established in October 1st

Создан Окружной Государственный архив – Габрово, 1 октября