Храм „Успение на Пресвета Богородица” в Габровски Соколски манастир

Храм „Успение на Пресвета Богородица” в Габровски Соколски манастир

The Church of Dormition of the Most Holy Theotokos in Gabrovo Sokolski Monastery

Храм „Успение на Пресвета Богородица” в Габровски Соколски манастир в кв. „Водици“. Основан през 1832 г. и построен до 1833 г. като дървен, а през 1834 г. от камък. Осветен на 15 август 1834 г. от търновския митрополит Иларион Критски. Иконостасът на храм „Успение на Пресвета Богородица” е от 1862 г., резбари Аврам П. Аврамов и Никола В. Пенков. Иконите в храма са дело на зографите Йоаникий папа Витанов (1794-1853), Симеон Цонюв, габровецът Христо Цокев. Изографисан е през 1862 г. от Павел п. Павлов и синът му Николай Попович от с. Шипка.

Църковният двор с чешма от 1884 г.

The churchyard with a fountain from 1884

В манастира е разположен и параклис „Свето Благовещение”, посветен на съществувалия в центъра на Габрово манастирски комплекс „Свето Благовещение”. Той бил основан през 1836 г., с църква издигната през 1846 г. и съборена през 1959 г. В параклиса иконите са дело на Захари Зограф и габровецът Генчо Филипов. Храмов празник на 15 август (Голяма Богородица).

Иконостаса на храма

The iconostasis of the temple

The Church of Dormition of the Most Holy Theotokos in Gabrovo Sokolski Monastery in Voditsi neighborhood. Founded in 1832 and built up in 1833 as a timber, and in 1834 of stone. Consecrated on August 15, 1834 by the Metropolitan of Tarnovo Ilarion of Crete. The iconostasis of the temple was made in 1862 by the carvers Avram P. Avramov and Nicholas V. Penkov. Icons of the church are the work of icon-painters Joanicius papa Vitanov (1794-1853), Simeon Tsonyuv, Gabrovian Hristo Tsokev. Murals were painted in 1862 by by Paul p. Pavlov and his son Nikolay Popovich from Shipka village.

In the monastery is located and The Chapel of Holy Annunciation dedicated to existed in the center of Gabrovo the Annunciation nunnery. The latter was founded in 1836, with a church built in 1846 and demolished in 1959. It the chapel icons were painted by Zahari Zograf and Gabrovian Gentcho Filipov. Its patronal festival is on 15th of August.

Част от стенописната украса на наоса на храма

Some of the murals in the nave of the temple