160 години Габрово град
1869 година

 

1. Печат на Женско благодетелно дружество „Майчина грижа”, създадено на 6 август

A seal of Women’s beneficent Society “Mother care”, established in August, 6th

Печать Женского благотворительного дружества „Материнская забота”, созданного 6 августа

 

2. Мария Гавраилова Ганчева (1836 – 1878), първата председателка на дружество „Майчина грижа”

Maria Gavrailova Gancheva (1836 – 1878), the first president of the “Mother care” Society

Мария Гавраилова Ганчева (1836 – 1878), первый председатель дружества „Материнская забота”

 

3. Първият запазен печат на Габровската градска община

The first preserved seal of Gabrovo municipality

Первая сохранившаяса печать Габровской городской управы