Храм „Успение на Пресвета Богородица”

 

Храм „Успение на Пресвета Богородица” – Габрово. Построен през 1865-1866 г. на мястото на едноимен по-малък храм от 1804 г. Един от шедьоврите на Уста Генчо Кънев и на възрожденската архитектура в България, недвижима културна ценност от национално значение. Осветен на 26 октомври 1866 г. и повторно през м. декември 1872 г. от търновския митрополит Иларион.

Иконостаса на храма

The iconostasis of the temple

Иконостасът на храма е от 1885 г. с автори резбарите Аврам П. Аврамов и Никола В. Пенков. Иконите в храма са дело на зографите Йоаникий папа Витанов (1794-1853), Цоню Симеонов, Цаню Захариев, Станислав Доспевски, габровските Рачо Тихолов, Никола Тихолов и Христо Цокев. Външните стенописи на църквата са изрисувани от габровския живописец Рачо Тихолов през 1898 г., а вътрешните от Георги Кашев през 1922 г.

Параклис „Света Петка” в двора на храма

The Chapel of St. Petka in the churchyard

В църковния двор се намира параклис, издигнат през 2000 г. и осветен на 14 октомври от великотърновския митрополит Григорий. Посветен е на Св. Петка, закрилница на Габрово, патрон най-старата габровска църква от ХІІІ в., опожарена през 1798 г. Храмов празник на 15 август (Голяма Богородица).

The Church of Dormition of the Most Holy Theotokos in Gabrovo. Built in 1865-1866 on the site of a homonymous smaller temple of 1804. One of the masterpieces of Master Gencho Kanev and architecture of the Bulgarian national revival, immovable cultural property of national importance. Consecrated on October 26, 1866 and again in December 1872 by the Metropolitan of Tarnovo Ilarion.

The iconostasis of the temple was made in 1885 by the carvers Avram P. Avramov and Nicholas V. Penkov. Icons of the church are the work of icon-painters Joanicius papa Vitanov (1794-1853), Tsonyu Simeonov, Tsanyu Zahariev, Stanislav Dospevski, Gabrovians Racho Tiholov, Nicolas Tiholov and Hristo Tsokev. Exterior frescoes of the church were painted by Gabrovian painter Racho Tiholov in 1898 and the interior by Georgi Kashev in 1922.

In the churchyard there is a chapel, erected in 2000 and consecrated on October 14 by Metropolitan of Veliko Tarnovo Gregory. It is dedicated to St. Petka, protectress of Gabrovo, patron saint of the oldest church in the settlement from XIII c., burned in 1798. Its patronal festival is on 15th of August.

Лицев обков на напрестолно евангелие, 1789 г.

An upper repousse cover of The Four Gospels, 1789

Напрестолно евангелие, сребърен позлатен обков, 1793 г.

The Four Gospels, silver repousse gilded cover, 1793

Напрестолно евангелие, сребърен обков, 1841 г.

The Four Gospels, silver cover, 1841

Потир, сребърен с позлата, 1793 г.

A chalice, silver with gold, 1793

Приписка за обяваване на Габрово за град, Пролог за м. юни-август, 1764 г.

A marginal note for the announcement of Gabrovo as city, Synaxarion for June-August, 1764