Културна ценност на месеца – октомври 2015 г.

Културна ценност на месец октомври е ПЕЧАТ на УЧЕНИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО в Габрово. Той е с кръгла форма, в средата – отворена книга, а наоколо по периферията му надпис “Ученическо дружество в Габрово”.

Първото в България, то е основано на 11 октомври 1870 г. по инициатива на трима габровци, учили в Роберт колеж в Цариград. Неговата цел е “да приготви достойни и добри граждани, които да знаят как да поведат и управляват обществените работи”. Създаването му, като нова социална структура, и особено неговата дейност, получават различен отзвук. Габровските първенци се страхуват младите и буйни членове да не ги злепоставят пред турската власт, а пресата бърза да препоръча съставянето на такива дружества във всички български градове. Първата година на своето съществуване дружеството наброява 70 души – негови членове стават младежи, наскоро напуснали ученическата скамейка, както и ученици от горните класове на Габровската гимназия. Сред редовните му деятели са Ганчо Гаврилов, Христо Конкилев, Никола Марков, Нено Ямантиев, Тома Васильов и др. Според основния му програмен документ – Устава, то се ръководи от настоятелство, което се състои от председател, подпредседател, писар, касиер, книгопазител, водач и четирима съветници. Председателят е и “печатопазител”, т. е. съхранявал печата на дружеството.

В своите начинания ученическото дружество търси разнообразието от дейности освен, за да приобщи нови членове, но и да направи съпричастни повече габровци към своето дело. На общите събрания на дружествените членове, които се организират всеки празничен и неделен ден, се държат сказки, четат се реферати, провеждат се разисквания.

Ученическото дружество си поставя не само образователни цели. Но то се занимава и “с обществени въпроси, с благотворителност, като се взирало и в делата на управляващите лица в града”. Част от приходите си (осигурявани основно от членски внос) заделя за закупуване на книги и вестници, осигурява издръжката на ученици. Негова инициатива е и първото театрално представление в Габрово на пиесата “Геновева”. От ноември 1872 г. дружествените членове Иван х. А. Манафов, Г. Гаврилов, Н. Саранов, Хр. К. Конкилев започват да издават сатиричен лист “Рак”, който излиза с идеята “запазванието на Общето добро на градът ни Габрово”. Заради революционният дух на времето, който поддържат членовете му, дружеството е обявено от габровските чорбаджии за бунтовническо. Някои от най-дейните от тях се включват в Габровския революционен комитет, който подготвя Априлското въстание.

За известно време то прекратява своята дейност, обстоятелство наложено от националноосвободителните борби през втората половина на 70-те години на ХIХ в. и настъпилите вследствие политически промени. Ученическото дружество е възстановено на 16 септември 1884 г. под ново име “Развитие”.

За членове на дружеството, според новия му устав, могат да се записват ученици от IV клас нагоре. То се управлява от настоятелство, което се избира всяка година. Участието на учителя в него се ограничава само в “пасивната роля на надзирател или пазител на реда и тишината”, изискване, поставено от закона. На заседанията му “с изключение на ученици от гимназията, частни лица не могат да присъстват”, ако предварително не е получено “позволението на председателя”.

През 1891 г. със Закона за народната просвета ученическите дружества са закрити.