160 години Габрово град
1885 година

1. Габровецът Продан Тишков – Чардафон (1859 – 1906), командир на Голямоконарската чета, която има решаващ принос за успеха на Съединението

Gabrovian Prodan Tishkov-Chardafon (1859 – 1906), commander of The Goliamo-Konare band that had a decisive contribution to the success of The Unification of Bulgaria

Габровец Продан Тишков – Чардафон (1859 – 1906), командир Голямоконарского повстанческого отряда, который имел решающий вклад для успеха на Объединения Болгарии

 

2. Габровецът майор Константин Попконстантинов – първият българин министър на войната (1885 – 1886)

Gabrovian Major Konstantin Popkonstantinov – the first Bulgarian Minister of War (1885 – 1886)

Габровец майор Константин Попконстантинов – первый болгарский военный министр (1885 – 1886)

 


3. Първата българска банкнота

The first Bulgarian banknote

Первая болгарская банкнота

 

4. Устав на Опълченското дружество в Габрово

A Statute of Volunteer Society in Gabrovo

Устав Ополченского общества в Габрово