Отдели

ДИРЕКТОР
ВрИД д-р Богдан АНДРЕЕВ

Научна група
д-р Богдан АНДРЕЕВ, главен уредник
д-р Ива ИНДЖОВА, главен уредник

Отдел „Археология“
Росен ЙОСИФОВ, главен уредник

Отдел „История на българските земи XV–XIX век“
Катя ГЕЧЕВА-СТОЯНОВА, главен уредник
д-р Цветомира ДИМИТРОВА-НЕНОВА, уредник

Отдел „Етнография“
Ирена УЗУНОВА, уредник

Отдел „Нова и най-нова история“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник

Oтдел „Връзки с обществеността“
Радослава БАЛЕВСКА, главен уредник
Ива ХРИСТОВА-ЙОНКОВА, екскурзовод
Добромир ТЪРНОВСКИ, информатор

Отдел „Фондове и научен архив“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник – научен архив
Христинка ШЕПЕЛЕВА, главен уредник, hshepeleva_museumgb@abv.bg
Павлина ГЕОРГИЕВА, уредник
Пенка ХРИСТОВА, фондохранител

Ателие за консервация и реставрация
Нина ТУРЛАКОВА, реставратор-консерватор

Отдел „Информационни технологии“
Георги ДИМИТРОВ, администратор на информационни системи

Отдел „Счетоводство“
Дафинка ДУНЕВА, главен счетоводител
Захаринка АНГЕЛОВА, касиер

Отдел „Поддръжка“
Румен ГАДЖЕВ, огняр, общ работник