Национална научна конференция „СТОПАНСТВО, ПОЛИТИКА, ЕКОЛОГИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА ХХ-ХХІ ВЕК“

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН имат удоволствието да Ви поканят за участие в Национална научна конференция на тема „СТОПАНСТВО, ПОЛИТИКА, ЕКОЛОГИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА ХХ-ХХІ ВЕК“, която ще се проведе на 17-18.10.2024 г. в Габрово с научен ръководител проф. д-р Илияна Марчева.

Форумът е посветен на 30 години от приемането на Европейския план за действие по околна среда – здраве. Тематиката е важна и актуална, не е била обект на интерес от историци в своята съвкупност и взаимовръзка. Нейното изследване и презентиране цели проблематизиране на процеси, които постепенно стават ключови в съвременния свят, а техните проявления в България бележат пътя на индустриалното и постиндустриалното общество.

Примерни тематични полета, към които предлагаме да насочите Вашето внимание:

  • проблемите на баланса между стопанската дейност на хората в условията на индустриалното общество и природата;
  • промените в поведенческите и манталитетните нагласи на българите към грижите за природата и възпроизводството на природните ресурси в хода на индустриализацията на страната;
  • историята на създаването на народните паркове и защитени местности и тяхното вписване в съвременната екополитика на регионите;
  • природозащитни организации и личности със заслуги в опазването на околната среда;
  • връзката между борбата за чиста природа и политическия процес.

Предвижда се след рецензиране докладите от конференцията да бъдат издадени в поредния том „Известия на РИМ – Габрово“. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени в дигитален формат докладите, с резюме на английски език.

Изисквания за публикуване: текст в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, 12 pt, с бележки, библиография и илюстрации), отделно резюме на английски език, интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците да не се номерират. Цитирането да бъде след текста, бележките да се номерират с арабски цифри, шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1,15, двустранно подравнени. При цитиране – авторските имена в инверсия, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница. При периодични издания – автор и заглавие на статията, годишнина на издаване, № на броя, годината на издаване, страници. Илюстрациите (снимки, графики, карти) да се представят на отделен файл, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 ppi, с анотация.

Очакваме вашите заявки за участие до 1 септември 2024 г. на адрес: e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Росен Йосифов

Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: Pokana_2024.pdf

Заявка за участие: Zajavka_2024.pdf

Заявка за участие (текстов файл): Zajavka_2024.gz