Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм”, 22-23 октомври 2020 г.

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в седмата научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 22-23 октомври 2020 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на региона от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Примерни тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

  • Селищна система и комуникации в Старопланинския регион;
  • Религии, храмове, светилища;
  • Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в региона;
  • Обществено-политическо и културно развитие на Старопланинския регион след Освобождението;
  • Стопанско развитие и икономически връзки на региона;
  • Празнична обредност и народното творчество в Старопланинския регион;
  • Бележити личности от Старопланинския регион;
  • Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;
  • Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник със статии. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български език.

Изисквания за публикуване: текст в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12), интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците да не се номерират. Цитирането да бъде след текста, бележките да се номерират с арабски цифри, шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1,15, двустранно подравнени. При цитиране – авторските имена в инверсия, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница. При периодични издания – автор и заглавие на статията, годишнина на издаване, № на броя, годината на издаване, страници. Илюстрациите (снимки, графики, карти) да се представят на отделен файл, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 рpi, с анотация.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие до 30 юни 2020 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Красимира Чолакова
Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: Pokana_2020.pdf

Заявка за конференцията: Zajavka_2020.docx