Покана за участие в обществено обсъждане на проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на проектно предложение на Община Габрово и РИМ – Габрово с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“; Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”,

ВИ КАНИМ

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели:

• Да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;

• Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

На срещата ще присъстват консултантът по проекта, представители на РИМ – Габрово и Община Габрово, както и представители на различни заинтересовани страни.

Изтеглете покана в DOC формат: Pokana_publichno_obsujdane.doc

Изтеглете покана в PDF формат: Pokana_publichno_obsujdane.pdf