Научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“,
26-27 април 2018 г.

Уважаеми колеги,

Институт за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Габрово и Етнографският музей на открито „Етър“ – Габрово организират национална научна конференция: „РАЗВИТИЕТО НА ЗНАЯТИТЕ И ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIX – XXI ВЕК И ПРИНОСЪТ НА ГАБРОВО“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в РИМ – Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Илияна Марчева (ИИИ-БАН).

Конференцията е посветена на 135 години от началото на музейното дело в Габрово и на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г., едно своеобразно признание за усилията на българите по европейски път. В това отношение голяма е заслугата на развитието на индустрията и занаятите в техните многообразни социални, икономически, технологически и културни измерения.

Индустрията и нейните предшественици – занаятите са в основата на модерното развитие на българите още от времето на Възраждането и до наши дни. Те менят своите форми, практики, организация и технологични норми в зависимост от конкретните исторически условия и така променят не само икономиката, но и обществото. Индустрията, занаятите и търговията повлияват на структурата, социалните отношения, образованието и културата на обществото, допринасяйки за неговото европеизиране.

Габрово и Габровският край са едни от най-представителните примери за предприемчивост и успех в развитието на занаятите, търговията и индустриалното производство през модерната епоха. Ето защо, той заслужено е включен в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО, наред със София.

Проблемът за модернизацията на България и ролята на Габрово в нея бе обект на самостоятелна конференция през 2006 г., от докладите на която бе съставен внушителен сборник. Той се радва на добро признание от страна на историческата колегия. Сега ние ви предлагаме да концентрираме нашите изследователски усилия върху индустрията и занаятите и тяхната социално-икономическа и културна роля за европейските перспективи в историческото развитие на българите и страната от XIX в. до наши дни. С оглед на тази изследователска перспектива искаме да насочим вашето внимание към следните тематични полета:

  • История на индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, външноикономически контакти. Приносът на Габрово.
  • Българският занаятчия и предприемач: исторически профили в миналото и днес.
  • Индустриалното наследство – историческа памет и ролята на музеите: архиви и експозиции.

Времетраенето за представяне на съобщенията е 10 мин., на докладите – 20 мин.

Материалите трябва да се предадат до м. октомври 2018 г. Предвижда се издаването на сборник.

Очакваме Вашите заявки за участие до 31 март 2018 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg, с данни за научна степен, длъжност, институция, тема, кратко резюме с посочване на тематичното поле към което се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Красимира Чолакова
Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: pokana_industria_2018.pdf