Културна ценност на месеца – ноември 2016 г.

Експонат на месеца в РИМ – Габрово е вотивна пръчка/пръчица, още няколко аналогични се съхраняват във фондовете на музея.

Представлява вертикално лята пръчка, с фигурка на птица в горния и халка в долния край, като птицата е разположена перпендикулярно на халката. Стволът на пръчката е с кръгло напречно сечение. Украсен е с профилирано удебеляване с правоъгълна форма – т.нар. nodus, разположено в горната му половина. По дължината на ствола, в двете части, разделяни от нодуса, има по една група украси от врязани напречно линии, фланкирани от врязани триъгълници. Птицата е стилизирана, с широка опашка, украсена с орнамент „птиче око“, Халката е гладка, на долния си външен ръб има токче с профилирана врязана украса, в основата и е гравирано т.нар. „птиче око“.

Експонираният екземпляр произхожда от многослойното селище в м. „Витата стена“ при с. Здравковец, община Габрово, от античния пласт.

Подобни са откривани в редица обекти в България. Могат да бъдат датирани най-общо в периода ІІІ-VІ в. Част от тях могат да бъдат свързани с християнския култ, особено тези, които имат и малко кръстче над главата на птицата или под нея. В последно време се появи хипотезата за функционирането на вотивните/култовите пръчици като малки хурки за ленени нишки. Тя обаче е приложима само за определени екземпляри, които имат характерен вретеновидно оформен край, предимно изработени от кост. Екземплярите от метал, аналогични на експонирания, са представителни предмети, свързани с езическите вярвания, трудно могат да бъдат свързани с утилитарна функция и тяхното предназначение предстои да бъде изяснено. Несъмнено са свързани с културата на романизованото население, без връзка с местните предримски традиции.

votivna_pruchka_869x1200