160 години Габрово град
2015 година

1. Приключване реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Габрово

Completion of the reconstruction of the Sewage treatment plant for waste water in Gabrovo

Закончена реконструкция Очищающей станции промышленых вод в Габрово

 

2. Новото регионално депо за отпадъци

The new regional landfill

Новое региональное депо отходов

 

3. Денят на Габрово – 16 май

The day of Gabrovo – 16th of May

День Габрово – 16 Мая