160 години Габрово град
1908 година

1. Никола Голосманов, кмет на Габрово (юли 1908 – 2 март 1912)

Nikola Golosmanov, Mayor of Gabrovo (July 1908 – March 2nd, 1912)

Никола Голосманов, мэр Габрово (июля 1908 – 2 марта 1912)

 

2. Полагане основния камък на театрално-библиотечното здание в Габрово

Laying the foundation stone of theatrical-library building in Gabrovo

Закладка первого камня театрально-библиотечного здания в Габрово

 

3. „Царската стая” в къщата на Иван Хаджиберов, където цар Фердинанд І пренощувал след провъзгласяване независимостта на България

The Tzar’s room in the house of Ivan Hadzhiberov where Tzar Ferdinand I spent the night after the proclamation of Bulgaria’s independence

„Царская комната” в доме Ивана Хаджиберова, где царь Фердинанд І ночевал, после провозглашения независимости Болгарии

 

4. Основана фабрики за мрежи и трика „Селвелиев и Цонев”

“Selveliev and Tsonev” factory for nets and knitted fabric, found in Gabrovo

Основана фабрика сетей и трико „Селвелиев и Цонев”

 

5. Основана фабрика за трика, шалове и чорапи на Васил Радков

Factory for knitted fabric, scarves and socks, owner Vasil Radkov, found in Gabrovo

Основана фабрика трико, шарфов и носков Василием Радковым

 

6. Народният дом в Габрово, с първата театрална сцена в града, открит на 8 август

People’s home in Gabrovo, with the first theatre stage in the city, opened in August 8th

Народный дом Габрово, с первой театральной сцене в городе, открытая 8 августа

 

7. Отбелязване преминаването на Химитлийския проход през Освободителната война от габровските поборници и опълченци, 28 декември

Celebration the passing the Himitliyski passage during the Liberation War of Gabrovian combatants and volunteers, December 28th

Празднование габровскими бойцами и ополченцами прохождение Химитлийского перевала во время Освободительной войны, 28 декабря