Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм”
4-5 октомври 2018 г.

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в петата научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе 4-5 октомври 2018 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Примерни тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

  • Селищна система и комуникации в Старопланинския регион;
  • Религии, храмове, светилища;
  • Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;
  • Обществено-политическо развитие на Старопланинския регион след Освобождението;
  • Празнична обредност, културно наследство и народно творчество в Старопланинския регион;
  • Стопанско развитие и икономически връзки на Старопланинския регион;
  • Бележити личности от Старопланинския регион;
  • Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;
  • Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12, разредка 1). Цитирането да бъде след текста.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие до 31 юли 2018 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Красимира Чолакова
Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: RIM_Gabrovo_2018.pdf