“Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”
6-7 октомври 2016 г.

/ПОКАНА/

 

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие във третата научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе 6-7 октомври 2016 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

Тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

 • Селищна система в Старопланинския регион;
 • Връзки и комуникации в Старопланинския регион;
 • Религии, храмове, светилища;
 • Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;
 • Търговия и търговски връзки през ХVІІІ-ХІХ в. в Старопланинския регион;
 • Празници обичаи и обреди в Старопланинския регион;
 • Народното творчество в Старопланинския регион;
 • Индустриално развитие на Старопланинския регион;
 • Старопланинският регион в Ново и Най-ново време /кр. на ХІХ-кр. на ХХ в./
 • Бележити личности от Старопланинския регион;
 • Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;
 • Състояние и перспективи на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12). Цитирането да бъде след текста.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие 31 юли 2016 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Красимира Чолакова
Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: Pokana_Staroplaninski_region_2016.pdf

Бланка за регистрация: Registracia_blanka.docx