9 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АРХИВИТЕ

Решението 9 юни да бъде обявен за Международен ден на Архивите е взето от Международния съвет на Архивите (МСА) – ICA (International Council on Archives) на неговото годишното общо събрание в Квебек (Канада) през ноември 2007 г. Международният съвет е основан на същата дата през 1948 г. в Париж към ЮНЕСКО и по този начин се отбелязва неговата 60-та годишнина, като се популяризира главната му цел – да насърчава международната солидарност между неговите членове. Идеята възниква още през 2005 г. във връзка с предложението за обявяване Световен ден на аудиовизуалното историческо наследство.

Международният съвет на Архивите е създаден за поддържане на архивите по целия свят. Архивите, съхранявайки свидетелства за човешките дейности и постъпки, осигуряват приемственост в действията на властите и хората, спомагат за развитие на демокрацията и ръста на националното самосъзнание. Достъпът до документите способства за реализация правото на народите на знание и изучаване на своята история. Съветът има регионални поделения във всички части на света (без Северна Америка); неговите секции обединяват архивисти и архивни учреждения, заинтересовани от реализация на различни професионали интереси. МСА е професионална организация на световното архивно съобщество, способствуваща съхранениието, развитието, и използването на всеобхватното архивно наследство. Съветът обединява в своите редове национални архивни управления, професионални асоциации на архивистите, регионални и местни архиви, архиви на други организации и отделни архивисти.

Международният ден на Архивите предлага възможност за насърчаване на делото по опазване на документите и съхраняване на архивите във всички страни. Той може да бъде използуван и като възможност да се подчертае значението на запазването на архивите за колективната памет на народите и обществата, както и за насърчаване на хората, които никога преди не са ползували архиви да го направят за първи път.

Архиви и архивни фондове, съдържащи оригинални документи с голямо историческо значение се съхраняват не само в Държавна агенция „Архиви“ и нейните териториални поделения, а и в музеите, библиотеките и галериите. Съществуват колекции от документи с личен произход, съхранявани от частни лица и наследници на видни дейци на културата, науката, политици, общественици и др.

Документите, съхранявани в архиви, музеи, библиотеки и частни колекции, или публикувани в документални сборници и справочници, са архивни източници от първостепенно значение, без които не може да се осъществи нито едно сериозно историческо изследване.

На тържеството по повод празника, организирано от отдел Държавен архив – Габрово, Иван Постомпиров – главен уредник в РИМ – Габрово беше отличен с Грамота „Читател на 2021 година“, като читател с най-голям брой посещения – 88 и използвани 139 архивни единици.