ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В ГАБРОВО ПРЕДИ 95 ГОДИНИ

95 г. от пускането на ДЕЦ „Грамадата“ до моста „Игото“ на 31 декември 1926 г.

На 2 ноем. 1923 г. три обществени организации в Габрово: Габровската община, Гимнастическо дружество „Габровски Юнак“ и Народната библиотека „Априлов-Палаузов“, поемат инициативата и образуват Воден синдикат (ВС) „Грамадата“, с цел да се организира производството на електрическа енергия за осветление на Габрово и за нуждите на местната индустрия. Така се слага началото на една електропроизводителна и електроснабдителна организация, която работи с успех в продължение на повече от 20 години. ВС „Грамадата“ е възлово звено за развитието на електрификацията в региона от Казанлък на юг, до В.Търново и Русе на север.

Инициативата се посреща с голям ентусиазъм от гражданството, понеже съществуващите дотогава електрически централи на „Христо Лулев“ и „Ив. Хаджиберов“ не могат да задоволят насъщните нужди за електрическа енергия. Надеждата е, че ще се сложи край на спекулата в използването на електричеството и по-нататъшното изнудване на гражданите, като същевременно се задоволи голямата обществена нужда от осветление.

През втората половина на 1925 г. се постига съгласие между двата водни синдиката в Габрово – ВС „Грамадата“ и ВС „Малуша“ за обединение и обща дейност. От 24 ян. 1926 г. в града остава да съществува един воден синдикат – „Грамадата“, който поема инициативата за строителството на електроцентрали, съоръжения и пласмент на електрическа енергия.

Първоначалният план за електропроизводство, е да се използва пада на р. „Янтра“ от фабрика „Xp. Р. Бобчев“ до Кехлибаревата воденица чрез изграждането на бент и значителна „водна площ“ с цел производство на електроенергия и предпазване от наводнения. Това обаче не съответства нито на природната даденост, нито на тогавашните и по-късни градоустройствени проекти и решения. Още по-малко е възможен и проектираният водоотводнителен канал, който трябва да протича през най-ниската част на града и да го предпазва от наводнения.

Без да се изоставя идеята за водно-електрическа централа (ВЕЦ), през 1926 г. надделява мнението първоначално да се изгради помощна дизелова електроцентрала (ДЕЦ) в централната част на Габрово, до „Грамадата“, северно от моста „Игото“.

Проектант и технически ръководител на сградата е известният габровски архитект Никола Гръблев. Доставя се дизелов мотор 240 к.с. марка „Дойчеверке“ и генератор за променлив ток „Сименс – Шукерт“, 195 kW. Монтажните работи се извършват през 1926 г. Паралелно със строителството на сградата, покупката и монтажа на машините, се доставят и четири трансформатора, изгражда се електрическа мрежа за високо напрежение, а до неелектрифицираните улици на града – разпределителна мрежа за ниско напрежение – общо 17 км.

Новопостроената сграда на ДЕЦ „Грамадата“ – Габрово, която през следващите години допълнително е достроявана и разширявана. 1926 г.

С напредването на строително-монтажните работи на ДЕЦ „Грамадата“ в Габрово се повдига и емоционалното настроение сред населението. Мнозина се насочват още преди пускането в действие на електроцентралата към електрифициране на своите жилища, занаятчийски работилници, промишлени предприятия и пр. До 31 дек. 1926 г. в града вече има 212 абонати на новопостроената се ДЕЦ.

В „Книга на габровската индустрия” четем: „За пръв път на 31 декември 1926 г. „Грамадата“ поднесе в услуга на целокупното гражданство своята благодатна, редовна, сигурна и евтина електрическа енергия.” В действие влиза първата обществена електроцентрала в Габровския регион.

На 16 ян. 1927 г. се извършва освещаването на ДЕЦ „Грамадата“. При цялата тържественост на случая се изтъква, че това с само първият етап на помощната ДЕЦ и че работата по нейното разширяване предстои. Към края на 1931 г., Синдикатът монтира своята втора дизел-моторна група от 450 к.с. с генератор 440 KW.

Освещаване на ДЕЦ „Грамадата“. 16 януари 1927 г.

Редовната дейност на ДЕЦ „Грамадата“ в Габрово за съвсем кратко време привлича множество абонати за осветление и двигателна сила. Само през януари 1927 г. се прикачват 224 нови консуматори на електроенергия за домашно осветление. До края на годината техният брой нараства на 832. Бързо се увеличават и свързаните към електрическата мрежа на централата електромотори. За цялата 1927 г. броят им достига 46, които по мощност възлизат на 270 к. с.

Основната организираща роля за електропроизводството и неговия пласмент през този ранен период има Илия Кожухаров. Освен него, като членове на УС до 1930 г. участват: Кольо Конкилев, Христо Хаджистойчев, Лазар Попминков, Петър Ц. Хаджистойчев, Петър Семерджиев, Димитър Тотев, Ст. Хаджигунчев. Технически директор на ВС „Грамадата“ е ел. инж. Борис Хаджиев.

Дизеловия мотор на централата с обслужващия персонал и членове на Управителния съвет на ВС „Грамадата“. 1930 г.

Електрификацията на Габрово е обществено дело, зависеща изцяло от организацията и дейността на ВС „Грамадата“. Синдикатът обединява и координира пласмента на произвежданата електрическа енергия както за всички габровски електроцентрали, така и за тези от Габровския регион. Той е обществена електропроизводителна и електроразпределителна организация с решаващата роля на Габровската градска община, и осигурява енергийната независимост на габровци в продължение на години.

 

Автор: Иван Постомпиров – главен уредник, РИМ – Габрово